هرگونه تخفیف و یا آفرهای مناسبتی در این دسته بندی قرار گرفته است.