دیتابیس های شماره موبایل جهت ارسال پیامک های تبلیغاتی و انبوه در درسترس کاربران و نمایندگان