پنج شنبه, 09 بهمن 1399

مقاله ها

تعرفه خرید شماره اختصاصی پیش شماره (5000)

شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 50002120 =کاربران 10/000 تومان نمایندگان 5/000 تومان همانند (5000212000XXXX)
در انتخاب شماره اختصاصی 14 رقمی 4 رقم آخر به انتخاب شما خواهد بود

شماره اختصاصی 13 رقمی با پیش شماره 50002120 =کاربران 15/000 تومان نمایندگان 7/500 تومان همانند (5000212000XXX)
در انتخاب شماره اختصاصی 13 رقمی 3 رقم آخر به انتخاب شما خواهد بود

شماره اختصاصی 12 رقمی با پیش شماره 50002120 =کاربران 50/000 تومان نمایندگان 30/000تومان همانند (5000212000XX)
در انتخاب شماره اختصاصی 12 رقمی 2 رقم آخر به انتخاب شما خواهد بود

شماره اختصاصی 11 رقمی با پیش شماره 50002120 =کاربران 70/000 تومان نمایندگان 45/000تومان همانند (5000212000X)
در انتخاب شماره اختصاصی 11 رقمی 1 رقم آخر به انتخاب شما خواهد بود

شماره اختصاصی 09 رقمی با پیش شماره 50002120 =کاربران 110/000 تومان نمایندگان 70/000تومان همانند (50002120X)
در انتخاب شماره اختصاصی 09 رقمی 1 رقم آخر به انتخاب شما خواهد بود