جمعه, 17 مرداد 1399

گزارشات امنیتی :

همواره در سیستم های اینترنتی به علت امکان دسترسی به نرم افزار از هرگوشه دنیا این تفکر وجود دارد که آیا تنها من از این نرم افزار استفاده می نمایم برای رفع این سوال و بالاتر رفتن امنیت سیستم شما در این بخش ، تمامی ورود و خروج های سیستم را مشاهده می نمایید.