جمعه, 17 مرداد 1399

گزارشات دریافتی:

دراین قسمت هم، همانند گزارش ارسال شما می توانید گزارشی کامل از پیامک های دریافت شده توسط سیستم خودرا مشاهده نمایید

و پیامک های دریافتی مورد نظر خود رابا وارد نمودن بازه تاریخ معین جستجو نمایید.ودر صورت نیاز از آنها خروجی Excel تهیه نمایید./.