جمعه, 17 مرداد 1399

آرشیو گزارشات ارسالی:

در این بخش شما می توانید گزارشی کامل از پیامک های ارسال شده توسط سیستم را مورد مشاهده قراردهید و پیامک های مورد نظر خود رابا وارد نمودن بازه تاریخ معین جستجونمایید.

ودر صورت نیاز از آنها خروجی Excel تهیه نمایید./.