جمعه, 17 مرداد 1399

ارسال sms به منظور (فیش حقوقی کارمندان)

یکی دیگر از امکانات این بخش اعلام فیش حقوقی کارمندان است

این را در نظر بگیرید که شما بخواهید به تمامی کارمندان خود تماس بگیرد و اعلام نمایید که فیش حقوقشان آماده است،

شما می توانید با استفاده از این بخش تنها با قرار دادن فایل Excel نام افراد و اعلام زمان حقوقی به خواسته خود بررسید .