شنبه, 04 بهمن 1399

ارسال sms به منظور (صورت حساب)

موسسات بانکی و شرکت هایی که با مسائل بانکی سرکار دارند می بایست در زمان های مشخصی به کاربرانشان صورت حساب آنها را اعلام نمایند که با استفاده از این بخش پیامکی بسیار زیبا در زمان مشخص به مبلغ وارد شده ارسال می گردد.