جمعه, 17 مرداد 1399

ارسال sms به منظور (بیمه نامه گروهی)

در این قسمت ،

یعنی سیستم ارسال هوشمند گروهی بیمه نامه شما می توانید پیام مورد نظرتان را به یک گروه خاص ارسال نمایید