یکشنبه, 27 آبان 1397

آخرین وضعیت و اخبار افزایش تعرفه ها

اپراتور 50004 =افزایش تعرفه انجام شد/به روز شده :یکم دیماه-ساعت 14.03

اپراتور 50002 =افزایش تعرفه نداشته /به روز شده :یکم دیماه-ساعت 14.05

اپراتور 1000 =افزایش تعرفه نداشته /به روز شده :یکم دیماه-ساعت 14.08

اپراتور 3000 =افزایش تعرفه نداشته /به روز شده :یکم دیماه-ساعت 14.11

اپراتور 021 =افزایش تعرفه نداشته /به روز شده :یکم دیماه-ساعت 14.11

تا مشخص شدن نهائی تعرفه از سوی کلیه اپراتورها

اپراتور 50004 غیر فعال می باشد